Privacy Policy

The Stellar Group Limited

In dit privacybeleid wordt uitgelegd waarom en wanneer wij persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) over u verzamelen, in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de EU (“AVG”): hoe we uw

persoonsgegevens gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze aan anderen mogen bekendmaken en hoe we ze veilig bewaren.
Dit privacybeleid geeft ook meer informatie over de vertrouwelijkheid en de privacy van gegevens en de stappen die we nemen om uw informatie te beschermen.

Door het bezoeken van http://stellargroup.co.uk/ (onze “website”) aanvaardt en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

“Persoonsgegevens” betekenen informatie over personen (waaronder u), van waaruit deze personen (waaronder u) zouden kunnen worden geïdentificeerd.

WIE WIJ ZIJN

The Stellar Group Limited (bedrijfsnummer 04169356) is een holdingmaatschappij die dochtermaatschappijen uit de hele wereld van sport en entertainment bezit, waaronder Stellar Football, Stellar Athletics, Stellar Rugby, Stellar Cricket, Stellar Esports en Stellar USA.

Wij streven ernaar de hoogste kwaliteit van klantenzorg te bieden aan de sport- en entertainmentklanten die wij vertegenwoordigen. Om dit te doen, moeten we Persoonsgegevens over u en de diensten die we aan u hebben geleverd of van plan zijn te leveren, bewaren. Deze Persoonsgegevens worden door ons verzameld, verwerkt en opgeslagen. Wij zijn dan ook de verantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als u informatie of Persoonsgegevens over een andere persoon verstrekt, verwachten wij dat u ervoor zorgt dat zij weten dat u dit doet en dat zij tevreden zijn met het verstrekken van dergelijke informatie of Persoonsgegevens aan ons. Zij dienen ook een kopie van dit privacybeleid te ontvangen. Tenzij ons anders wordt geïnformeerd, gaan wij ervan uit dat u een kopie van dit privacybeleid zult verstrekken aan elke andere persoon over wie u enige informatie wat betreft Persoonsgegevens aan ons verstrekt.

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Alle Persoonsgegevens die wij van u verzamelen (zoals uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, nationaal verzekeringsnummer, rijbewijs, bankrekeninggegevens en/of paspoortnummer), worden uitsluitend verwerkt voor enig doel waarvoor u ons heeft gemachtigd om dergelijke Persoonsgegevens namens u te verwerken.

Ons gebruik van uw Persoonsgegevens is in ons rechtmatige belang als commerciële organisatie en is ook in uw belang. Dergelijke doeleinden kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot;

 • met u communiceren;
 • het verifiëren van uw identiteit;
 • het verkrijgen van een verzekering voor u;
 • het verkrijgen van financieel advies namens u;
 • het verkrijgen van juridisch advies namens u;
 • het verkrijgen van professioneel advies namens u;
 • om uw aangestelde professionele adviseurs, banken, financiële adviseurs en verzekeringsmaatschappijen in staat te stellen met u te communiceren;
 • om namens u te voldoen aan alle wettelijke of reglementaire vereisten; en
 • zodat elke voetbalclub waarbij u in dienst bent of elk merk waardoor u wordt gesponsord, contact met u kan opnemen of gegevens over u kan verifiëren.

VERDER GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Ons gebruik van uw Persoonsgegevens is in ons rechtmatige belang als commerciële organisatie en ook in uw belang, namelijk:

 • om uw gebruik van onze website te monitoren, om verbeteringen aan te brengen op de website en in de gebruikerservaring;
 • om ons in staat te stellen te voldoen aan eventuele wettelijke of reglementaire vereisten; of
 • wanneer u een sportieve persoonlijkheid bent, een professionele adviseur, een vriend, een familielid of iemand met wie we contact hebben namens onze klanten, kunnen we volgende gegevens verzamelen:
 • basisidentificatie en contactgegevens (zoals uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om diensten te verlenen aan onze klanten;
 • demografische informatie, zoals uw leeftijd, nationaliteit, nationaal verzekeringsnummer en informatie over uw beroep en werkgever; en
 • financiële informatie (zoals bankrekeninggegevens, belastingregistratiegegevens, facturering en gegevens) om eventuele betalingen aan of namens onze klanten, waaronder u, te beheren en te verwerken.

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

We zullen uw informatie over het algemeen alleen intern gebruiken en we zullen redelijke inspanningen leveren om deze veilig en vertrouwelijk op te slaan, hetzij op een computer, hetzij op papier of een ander medium. Er zullen echter omstandigheden zijn waarin wij bepaalde informatie aan derden moeten bekendmaken bij het uitvoeren van het werk dat u ons hebt opgedragen, zoals;

 • uw werkgever;
 • eender welk merk door wie u gesponsord wordt;
 • onze professionele adviseurs (d.w.z. advocaten, accountants en financiële adviseurs);
 • uw aangestelde professionele adviseurs (d.w.z. advocaten, accountants en financiële adviseurs);
 • regelgevende instanties (zoals de voetbalbond, de Premier League, de Football League, de UEFA en de FIFA);
 • Britse Kadaster;
 • Britse Inkomsten & Douane;
 • Rechtbanken of Gerechtshoven;
 • Banken, bouwbedrijven, verzekeringsmaatschappijen en
 • credit reference agencies.kredietreferentiebureaus.uw werkgever;
 • eender welk merk door wie u gesponsord wordt;
 • onze professionele adviseurs (d.w.z. advocaten, accountants en financiële adviseurs);
 • uw aangestelde professionele adviseurs (d.w.z. advocaten, accountants en financiële adviseurs);
 • regelgevende instanties (zoals de voetbalbond, de Premier League, de Football League, de UEFA en de FIFA);
 • Britse Kadaster;
 • Britse Inkomsten & Douane;
 • Rechtbanken of Gerechtshoven;
 • Banken, bouwbedrijven, verzekeringsmaatschappijen en
 • kredietreferentiebureaus.

Als en wanneer wij informatie of Persoonsgegevens over u delen, zullen wij ons redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat derden, aan wie informatie of Persoonsgegevens worden gedeeld, onze instructies vertrouwelijk opvolgen en uw informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan het verlenen van diensten aan u, waarom u hebt gevraagd of voor het onderhouden van contacten met u, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Wij werken op wereldwijde basis. Daarom kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en opgeslagen in landen buiten de EU, waaronder, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten van Amerika, Uruguay en Paraguay, die onderworpen zijn aan verschillende normen voor gegevensbescherming. Wij zullen passende maatregelen nemen, om ervoor te zorgen dat de overdracht van Persoonsgegevens in overeenstemming gebeurt met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd, om uw privacyrechten en -belangen te beschermen.

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U HEBBEN?

Onder de AVG hebt u recht op toegang tot uw Persoonsgegevens die wij over u hebben, ook wel bekend als een recht op toegang. Indien u een dergelijk verzoek wenst in te roepen, kunt u dit schriftelijk doen op het adres van onze maatschappelijke zetel (zoals hieronder vermeld).

Compliance Officer
Stellar Football Limited
61-63 Brook Street,
London,
W1K 4HS

Een verzoek om toegang tot uw Persoonsgegevens betekent dat u recht hebt op een kopie van de Persoonsgegevens die wij over u hebben, zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum of informatie over uw gezondheid. Het betekent echter niet dat u recht hebt op de documenten die dergelijke Persoonsgegevens bevatten.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u, naast het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens, de volgende rechten:

 • Het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken. Hieraan wordt voldaan door middel van dit privacybeleid.
 • The right to erasure/deletion: you have the right to request the deletion or removal of your Personal Data where there is no compelling reason for its continued processing. This right only applies in the following specific circumstances:
 • Het recht op correctie. U hebt recht op correctie van Persoonsgegevens, als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht op wissen/verwijdering. U hebt het recht om de verwijdering van uw Persoonsgegevens te verzoeken, wanneer er geen dwingende reden is voor de verdere verwerking ervan. Dit recht geldt alleen in de volgende specifieke omstandigheden:
 • wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld; of
 • wanneer uw toestemming wordt ingetrokken; of
 • wanneer de Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 • Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons, op basis van legitieme belangen of direct marketing. Dit recht is van toepassing wanneer de informatie wordt gebruikt voor direct marketing doeleinden. Als u een bezwaar hebt met betrekking tot uw specifieke situatie, moeten wij de verwerking van uw Persoonsgegevens stopzetten, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen, die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden. Uw bezwaar wordt echter niet gehonoreerd als wij de informatie verwerken voor de vaststelling of de uitoefening van het verweer van rechtsvorderingen.
 • Het recht om de verwerking te beperken. Wanneer de verwerking wordt beperkt, kunnen wij de Persoonsgegevens wel opslaan maar niet gebruiken. Dit recht kan echter enkel in de volgende specifieke omstandigheden worden uitgeoefend:
 • wanneer u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist zullen wij de verwerking van de Persoonsgegevens beperken, totdat de juistheid ervan is geverifieerd of totdat wij overwegen of onze legitieme gronden uw eigen recht(en) opheffen; of
 • wanneer de verwerking van de Persoonsgegevens onrechtmatig is en u verzoekt om beperking van de verwerking van de Persoonsgegevens; of
 • wanneer we de Persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u wel een juridische claim moet vaststellen, uitoefenen of verdedigen.

KLACHTEN OVER ONS GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u per e-mail contact opnemen met onze nalevingsfunctionaris martin.fauvel@stellargroup.co.uk, die het verder zal onderzoeken. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, of als u denkt dat wij uw gegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken, kunt u een klacht indienen bij het kantoor van de informatiecommissionaris.

Alle vragen met betrekking tot dit privacybeleid en onze privacypraktijken, dienen via e-mail te worden verzonden naar: martin.fauvel@stellargroup.co.uk of per post, ter attentie van The Compliance Officer, The Stellar Group Limited, Ground Floor, 61-63 Brook Street, London, England, W1K 4HS.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij het kantoor van de informatiecommissionaris, als u denkt dat wij uw persoonsgegevens niet correct behandelen.

Je kunt hem per post aanschrijven op:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House,
Water lane,
Wilmslow,
Cheshire,
SK9 5AF

U kunt hem ook mailen via: accessicoinformation@ico.org.uk

U kunt hem ook contacteren via zijn website: https://ico.org.uk/concerns

MODERNE SLAVERNIJVERKLARING

Moderne slavernij is een misdaad en een schending van de fundamentele mensenrechten. Het neemt verschillende vormen aan, zoals slavernij, dienstbaarheid, gedwongen en verplichte arbeid en mensenhandel, die allemaal gemeen hebben dat een persoon door een ander wordt beroofd van zijn vrijheid, om deze persoon uit te buiten voor persoonlijk of commercieel gewin.

Stellar Group veroordeelt slavernij in al haar vormen. Wij verbinden ons tot nultolerantie voor alle vormen van slavernij en mensenhandel. Wij verwachten van al onze leveranciers, klanten en zakenpartners dat zij ook een nultolerantie-aanpak hanteren.

Stellar Group verbindt zich ertoe ethisch, met integriteit en transparantie te handelen in al haar zakelijke transacties en relaties en om ervoor te zorgen dat moderne slavernij en mensenhandel nergens binnen ons bedrijf of bij een van onze partners of leveranciers plaatsvinden. Wij verplichten Stellar Group ook om te blijven voldoen aan haar verplichtingen onder de Modern Slavery Act 2015.

VERKLARING I.V.M. BELASTINGONTDUIKING

Het is het ondubbelzinnige beleid van Stellar Group dat wij het ontduiken van belastingen door onze klanten, agenten of leveranciers niet zullen faciliteren, tolereren of door de vingers zien, noch in de rechtsgebieden waar wij actief zijn, noch elders.

The Stellar Group Limited is registered in England and Wales at 61-63 Brook Street (Ground Floor), London, W1K 4HS (Company number 04169356)